Previous page
Bound for Narita Airport
Fares
(Yen/Adults)
Where to board your bus   Keisei Seibu Keisei Seibu Keisei Keisei Seibu Seibu
3,100 Yen
(1,550Yen/Child)
Tokorozawa Sta. East Exit Dep 4:40 5:40 6:10 7:00 11:30 12:50 14:00 15:40
JR Higashi-Tokorozawa Sta. Dep. 4:55 5:55 6:25 7:15 11:45 13:05 14:15 15:55
2,900 Yen
(1,450Yen/Child)
Wako-shi Sta. Dep. 5:20 6:20 6:50 7:40 12:10 13:30 14:40 16:20
- Narita Airport Terminal 2 Arr. 7:15 8:15 8:55 9:45 14:15 15:35 16:35 18:15
- Narita Airport Terminal 1 Arr. 7:20 8:20 9:00 9:50 14:20 15:40 16:40 18:20
Bound for Higashi-Tokorozawa Sta. and Tokorozawa Sta.
Fares
(Yen/Adults)
Where to board your bus   Keisei Keisei Seibu Seibu Keisei Keisei Seibu Seibu
- Narita Airport Terminal 2 Dep. 7:30 8:45 10:05 11:20 15:30 16:40 18:30 20:40
- Narita Airport Terminal 1 Dep. 7:35 8:50 10:10 11:25 15:35 16:45 18:35 20:45
2,900 Yen
(1,450Yen/Child)
Wako-shi Sta. Arr. 9:33 10:48 12:08 13:23 17:33 18:53 20:33 22:33
3,100 Yen
(1,550Yen/Child)
JR Higashi-Tokorozawa Sta. Arr. 9:55 11:10 12:30 13:45 17:55 19:15 20:55 22:55
Tokorozawa Sta. East Exit Arr. 10:10 11:25 12:45 14:00 18:10 19:30 21:10 23:10
Previous page Top of Page