Previous page
Bound for Narita Airport
Fares (Yen/Adults) Where to board your bus   Tokyu Keisei Tokyu Keisei Tokyu Keisei Tokyu Keisei
3,100 Yen
(1,550Yen/Child)
Nakayama Sta. Dep. 5:30 6:30 7:45 11:15 12:20 13:40 15:00 17:20
2,900 Yen
(1,450Yen/Child)
Center Minami Sta. Dep. 5:50 6:50 8:05 11:35 12:40 14:00 15:20 17:40
- Narita Airport Terminal 2 Arr. 7:40 8:40 10:05 13:35 14:40 16:00 17:20 19:40
- Narita Airport Terminal 1 Arr. 7:45 8:45 10:10 13:40 14:45 16:05 17:25 19:45
Departing from Narita Airport
Fares (Yen/Adults) Where to board your bus   Keisei Tokyu Keisei Tokyu Keisei Tokyu Keisei Tokyu
- Narita Airport Terminal 2 Dep. 8:05 9:25 10:30 12:10 14:10 16:10 17:10 18:35
- Narita Airport Terminal 1 Dep. 8:10 9:30 10:35 12:15 14:15 16:15 17:15 18:40
2,900 Yen
(1,450Yen/Child)
Center Minami Sta. Arr. 10:10 11:30 12:35 14:15 16:15 18:15 19:15 20:35
3,100 Yen
(1,550Yen/Child)
Nakayama Sta. Arr. 10:30 11:50 12:55 14:35 16:35 18:35 19:35 20:55
Previous page Top of Page